Villkor och bestämmelser

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna försäljnings-, uthyrnings- och leveransvillkor gäller för alla erbjudanden, avtal, leveranser av produkter och tjänster från ”Bar Container”.
1.2 Eventuella inköps- och/eller andra allmänna villkor för köparen, inklusive motparten och, i förekommande fall: hyrestagaren, av Bar Container, gäller inte. Bestämmelserna i dessa allmänna villkor får endast frångås uttryckligen och skriftligen av Bar Container, eller med Bar Containers skriftliga medgivande. Avvikande klausuler gäller endast för detta avtal i vilket dessa avvikande klausuler har gjorts. I övrigt gäller följande villkor.
1.3 Alla erbjudanden från Bar Container är icke-bindande om inte annat skriftligen avtalats. Alla avtal mellan Bar Container och köparen respektive hyrestagaren är endast bindande och träder i kraft om de accepteras av Bar Container.
1.4 Ändringar av ett ingånget avtal sker först när och i den mån Bar Container skriftligen har bekräftat dem.

2. Priser

2.1 Bar Containers offerter och de priser som överenskommits med Bar Container är exklusive moms och baserade på de kostnadsprisfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Om inte annat avtalats är alla erbjudanden föremål för prisändringar.
2.2 Om prisökningar inträffar med avseende på en eller flera kostnadsprisfaktorer, till exempel till följd av en ökning av tullar och/eller punktskatter, fabrikspriser, valutaförändringar etc., har Bar Container rätt att överföra prisskillnaden till köparen och därmed öka orderpriset i motsvarande grad.

3. Leverans

3.1 De angivna leveranstiderna är endast ungefärliga och ska aldrig betraktas som tidsfrister, såvida inte annat uttryckligen avtalats. En leveransperiod börjar inte löpa förrän det sista villkoret som anges i orderbekräftelsen har uppfyllts.
3.2 Överskridande av tidsfrister, oavsett orsak, ska inte ge upphov till någon rätt till ersättning eller uppsägning av avtalet och/eller rätten att inte uppfylla någon skyldighet som kan åläggas i kraft av det relevanta avtalet eller något annat avtal som finns mellan parterna.
3.3 Om inte annat uttryckligen avtalats sker leverans alltid EX-USINE. Så snart det sålda godset därmed har lämnat Bar Container sker detta på köparens bekostnad och risk, oavsett vem som ombesörjer transporten och vilket transportmedel och färdväg som väljs.
3.4 Angivna leveranstider är alltid vägledande och aldrig bindande. Om parterna inte har kommit överens om ett leveransdatum, måste kunden skriftligen ge oss en period på minst en månad för att fortsätta att utföra prestationen, innan vi kan hävda att leveransdatumet har överskridits. Vi kommer alltid att försöka hålla en angiven leveranstid så nära som möjligt, men vi kan inte hållas ansvariga för att överskrida den, utom i fall av uppsåt.
3.5 Om köparen av någon anledning inte tar emot varorna och varorna är klara för avsändning, har Bar Container rätt att efter eget gottfinnande omedelbart häva avtalet helt eller delvis, leverera varorna till köparen på köparens bekostnad och risk, lagra eller låta lagra varorna helt eller delvis på köparens bekostnad och risk och debitera köparen för de extrakostnader som uppstår till följd av detta eller att kräva ersättning. I det fall varan helt eller delvis lagras på köparens bekostnad och risk har Bar Container alltid rätt att häva avtalet helt eller delvis eller att erhålla ersättning efter det att varan lagrats i tre veckor.
3.6 Delar som inte levereras omedelbart kommer att erbjudas en lämplig lösning av Bar Container. Detta måste ske inom en månad.

4. Reklamationer

4.1 Med reklamationer avses alla klagomål och anspråk från köparen avseende kvantitet, kvalitet, skada och/eller förpackning av de köpta varorna.
4.2 Reklamationer kommer endast att accepteras och behandlas av Bar Container om de har lämnats in till Bar Container skriftligen inom åtta dagar efter att varorna har levererats eller gjorts tillgängliga för köparen.
4.3 Om Bar Container anser att en reklamation som meddelats i enlighet med bestämmelserna i punkt 4.2 är välgrundad, ska Bar Container ha möjlighet att antingen ersätta de varor som inte har levererats korrekt på sin bekostnad eller kreditera köparen med ett belopp som motsvarar det pris som köparen är skyldig för detta material. I båda fallen ska köparen dock returnera det defekta materialet till Bar Container, efter föregående godkännande av Bar Container. Bar Container är under inga omständigheter ansvarig för någon ytterligare ersättning, utöver bestämmelserna i denna artikel.

4.4 Köparen ska omedelbart efter leveransen kontrollera de av Bar Container levererade varorna avseende kvantitet, beskaffenhet och sundhet. Reklamationer avseende fel som kan upptäckas genom enkel provtagning ska skriftligen riktas till Bar Container inom tre dagar efter upptäckten.

4.5 Om villkoren i punkterna 4.2 och 4.4 inte uppfylls förloras rätten till reklamation.
4.6 Reklamationer ger aldrig köparen rätt att helt eller delvis skjuta upp betalningen av köpeskillingen eller tilläggskostnader, medan alla krav på rabatt och/eller kompensation uttryckligen utesluts. Om och i den mån köparen skulle kunna härleda ett krav på återbetalning av köpeskillingen från en välgrundad reklamation, kan motsvarande krav mot Bar Container aldrig kvittas mot en skuld till Bar Container i transaktioner som reklamationen inte avser.

5. Force majeure

5.1 Force majeure avser varje försummelse som inte kan hänföras till Bar Container, dvs. varje händelse till följd av vilken Bar Containers fullgörande av avtalet har blivit så svårt eller kostsamt, i förhållande till dess utsikter vid tidpunkten för avtalets ingående, att ett sådant fullgörande enligt dess bedömning och skälighet inte längre kan förväntas.
5.2 Ett fall av force majeure på Bar Containers sida är i samtliga fall, men inte begränsat till, om Bar Container förhindras att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller dess förberedelser i händelse av krig efter avtalets ingående. krig, eldsvåda, vattenskada, översvämning, frost, strejk, ockupation, hinder på transportväg, fel i transportmedel, import- och exporthinder, maskindefekt, elavbrott, svårigheter eller stagnation i produktionen hos Bar Container eller ett företag från vilket Bar Container erhåller råvaror och resurser, veterinärinfektioner och/eller epidemier och alla andra orsaker utan fel eller på Bar Containers risk. Bar Container ska skriftligen meddela köparen om en force majeure-situation inträffar.

5.3 Bar Container har rätt att säga upp avtalet i händelse av force majeure. Bar Container har rätt att, om Bar Container så önskar, istället för att säga upp avtalet, avbryta dess genomförande tills de omständigheter som ger upphov till force majeure har upphört.

5.4 Bar Container är inte ansvarigt för skada som orsakas av uppsägning eller avbrott på grund av force majeure, inklusive utebliven vinst.

6. Förbehåll för äganderätt

6.1 Alla levererade varor förblir Bar Containers exklusiva egendom tills köparen har uppfyllt alla skyldigheter som följer av eller i samband med de avtal där säljaren har åtagit sig att leverera, inklusive krav avseende straffavgifter, ränta och kostnader, inklusive kostnader. på grund av värdeförlust och/eller återtagande av de levererade varorna, och tills alla andra krav från säljaren mot köparen för vilka säljaren lagligen kan föreskriva äganderättsförbehåll i enlighet med artikel 3:92 i den nederländska civilkoden. Fram till dess är köparen skyldig att hålla de varor som levereras av säljaren åtskilda från andra varor och tydligt identifierade som säljarens egendom och att försäkra dem ordentligt och hålla dem försäkrade och att göra försäkringsbrevet tillgängligt för inspektion på säljarens första begäran och att inte bearbeta eller behandla sådana föremål.
6.2 Så länge köparen inte har förvärvat äganderätt till de varor som köparen har köpt, är köparen förbjuden att avyttra, pantsätta eller belasta de berörda varorna på något annat sätt än inom ramen för sin normala affärsverksamhet. I händelse av att köparen, inom ramen för sin normala affärsverksamhet, fortsätter med försäljning och/eller leverans av de berörda varorna, har Bar Container rätt att, så länge köparen inte helt uppfyller sina betalningsförpliktelser, oavsett anledning, till Bar Container, kräva att de fordringar som härrör från denna försäljning till köparen gentemot sina kunder överförs till Bar Container.
6.3 Om köparen inte fullgör sina betalningsförpliktelser har Bar Container rätt att kräva de av köparen levererade varorna som sin egendom både från köparen och från tredje part efter efterföljande leverans, utan att det påverkar dess rätt till ersättning för eventuell skada som den har lidit.
6.4 Om köparen redigerar och/eller bearbetar de levererade men ännu inte betalda varorna och/eller låter tredje part redigera och/eller bearbeta dem på egen bekostnad, behåller Bar Container också äganderätten till de redigerade och/eller bearbetade varorna, även om en annan produkt produceras som ett resultat av redigeringen och/eller bearbetningen.
6.5 Bar Container ska ge köparen äganderätt till de levererade varorna vid den tidpunkt då köparen har uppfyllt alla sina skyldigheter gentemot Bar Container som följer av eller i samband med avtal där Bar Container har åtagit sig att leverera, med förbehåll för Bar Containers panträtt, även för andra fordringar, oavsett anledning, som Bar Container har mot köparen. Köparen upprättar härmed en första panträtt i Bar Containers namn på de varor som levereras av Bar Container, med förbehåll för en panträtt, vilken panträtt Bar Container härmed accepterar. Köparen försäkrar att han är behörig att pantsätta ovan nämnda varor och att inga rättigheter och/eller begränsade tillbehör vilar på dessa varor.

7. Betalning

7.1 Köparen är skyldig att betala köpeskillingen vid avtalad tidpunkt.
7.2 Bar Container har rätt att när som helst skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser till dess köparen på Bar Containers begäran och till dess belåtenhet ställt säkerhet för fullgörandet av samtliga sina förpliktelser enligt det aktuella avtalet. Om köparen inte ställer de nödvändiga garantierna, inte till fullo eller inte i tid, kommer detta att hänföras till överträdelser i fullgörandet av det avtal som ingåtts med Bar Container.
7.3 Köparen har inte rätt att ställa in betalning av någon som helst anledning. Kvittning eller kompensation är inte heller tillåten.

7.4 Si l’acheteur ne remplit pas ses obligations de paiement à temps, il sera en défaut sans mise en demeure. Dans ce cas, Bar Container a le droit à partir du moment du défaut de facturer des intérêts moratoires égaux aux intérêts légaux, majorés de 2%, sur le montant de la facture ou la partie impayée de celle-ci. Par ailleurs, en cas de retard de paiement, Bar Container est en droit de facturer à l’acheteur tous les frais raisonnables des mesures, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, que Bar Container (à sa discrétion) prend à l’encontre de l’acheteur, avec un maximum de 15%. du montant principal dû par l’acheteur, mais avec un minimum de 2900 Kr

8. Berättigande och upplösning

8.1 Utan att det påverkar bestämmelserna på annan plats i dessa allmänna villkor blir Bar Containers fordringar på köparen omedelbart förfallna till betalning vid den tidpunkt då köparen försätts i konkurs, ansöker om tillfällig betalningsinställelse, säkerhetsåtgärder belastar köparen och/eller köparen helt eller delvis förlorar den fria förvaltningen och förfogandet över sina tillgångar. Bar Container har dessutom rätt att säga upp avtalet under sådana omständigheter. Efter uppsägning är köparen ansvarig för skador som Bar Container lidit, inklusive skador till följd av utebliven vinst och transportkostnader.
8.2 Varje upplösning av vilken anledning som helst kommer alltid att resultera i att allt tillfaller Bar Container.

9. Ansvarsskyldighet

9.1 Med undantag för grov vårdslöshet är Bar Container aldrig ansvarigt för direkt eller indirekt skada på person, egendom eller företag hos köparen och/eller tredje man.
9.2 Om Bar Container är ansvarigt, är detta ansvar begränsat till det belopp som täcks av Bar Containers försäkring i sådant fall. Om denna försäkring av någon anledning inte leder till någon utbetalning, eller om skadan inte täcks av denna försäkring i ett visst fall, är ansvaret begränsat till det belopp som motsvarar det fakturerade värdet av det belopp som Bar Container betalat för de levererade varor och/eller tjänster som ansvaret hänför sig till.
9.3 Bar Container ska under inga omständigheter vara ansvarigt för skada i form av utebliven vinst eller annan följdskada.
9.4 Bar Container kan inte hållas ansvarigt för skada på den köpta varan som orsakats av oförsiktig förflyttning med hjälp av kran som använder lyftringarna.

9.5 Bar Container kan inte hållas ansvarig för eventuella skador på container, material eller personer i vid bemärkelse under vår kostnadsfria monteringsassistans. Detta eftersom Bar Container inte har full kontroll över byggnationen med egen personal och därför inte kan hållas ansvarig. Med en fullständig monteringstjänst kan dessa skador på den köpta artikeln återvinnas från Bar Container eftersom den levererade artikeln är helt rekonstruerad enbart av Bar Containers anställda.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

10.1 Erbjudanden och avtal mellan Bar Container och köparen, för vilka dessa allmänna villkor gäller helt eller delvis, är underkastade nederländsk lag. Wienkonventionen om försäljning är inte tillämplig.
10.2 Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal ska uteslutande avgöras av behörig domstol på den ort där Bar Container har sitt säte.

SÄRSKILD DEL

11. Tillämplighet

11.1 I denna Särskilda Del av de Allmänna Villkoren har följande begrepp följande innebörd:
Hyresgäst: Bar Containers motpart Objekt
objekt: det objekt som Hyresgästen hyr ut till Bar Container Hyresavtal: avtalet mellan Bar Container och Hyresgästen.
Hyresavtal: avtalet mellan Bar Container och Hyresgästen avseende hyra och leasing av en hyresfastighet.
11.2 De bestämmelser som ingår i den särskilda delen av dessa Allmänna Villkor gäller, utöver de bestämmelser som ingår i den allmänna delen, för alla erbjudanden, accepter, avtal och andra åtgärder som rör tillhandahållandet av ett hyresobjekt och tillhandahållandet av relaterade tjänster. av Bar Container, i sin egenskap av uthyrare.

12. Erbjudanden

12.1 Om inte annat uttryckligen anges är alla erbjudanden från Bar Container, oavsett form, icke-bindande. Ett icke-bindande erbjudande från Bar Container kan återkallas av Bar Container, även inom 10 (tio) arbetsdagar efter att Bar Container har mottagit Hyresgästens accept.
12.2 Bar Containers uppgifter och specifikationer avseende storlek, kapacitet, prestanda eller resultat lämnas endast i informationssyfte.
12.3 I den mån Hyresgästen utför en tjänst och/eller förbereder sig för att göra det, i förväntan eller uppenbart antagande om att ett hyresavtal kommer att ingås eller har ingåtts, gör Hyresgästen detta på egen bekostnad och risk.
12.4 Eventuella felaktigheter eller påståenden i orderbekräftelsen ska skriftligen meddelas Bar Container inom två arbetsdagar från dagen för Hyresgästens bekräftelse.

13. Hyra och säkerhet

13.1 Alla av Bar Container angivna priser är exklusive moms. Förfallen mervärdesskatt faktureras separat.
13.2 I den mån Bar Container har att bära kostnader, såsom transportkostnader, för tillhandahållandet av Hyresobjektet får Bar Container även fakturera dessa separat till Hyresgästen.
13.3 Om Hyresgästen har åtagit sig att betala en deposition får Bar Container avbryta tillhandahållandet av Hyresobjektet till dess att depositionen har betalats i sin helhet. Depositionen återbetalas till hyresgästen vid hyresavtalets slut, utan ersättning för ränta och efter betalning av allt som Bar Container av någon anledning måste kräva av hyresgästen.

13.4 Om Bar Container anser att Hyresgästens ekonomiska situation motiverar det, ska Hyresgästen på Bar Containers första begäran omedelbart ställa säkerhet (ytterligare eller annan) till Bar Containers belåtenhet för fullgörandet av Hyresgästens skyldigheter enligt Hyresavtalet. Om Hyresgästen inte ställer tillräcklig säkerhet i rätt tid, har Bar Container rätt att säga upp Hyresavtalet med omedelbar verkan utan att vara skyldig att betala någon ersättning.

14. Betalning

14.1 Hyresgästen ska betala Bar Container i tid, antingen kontant till Bar Container eller genom överföring till ett av Bar Container anvisat bankkonto. En kontant betalning anses ha skett i rätt tid endast om det förfallna beloppet har krediterats det bankkonto som nämns i föregående mening senast på den avtalade dagen.
14.2 Om och i den mån (någon del av) hyresbeloppet inte erhållits senast på avtalad dag, har Bar Container rätt att, utan att det påverkar dess övriga rättigheter enligt lag eller avtal och utan att något meddelande om dröjsmål krävs:
(a) debitera ränta om 1,5 % per månad på (den obetalda delen av) hyran till Hyresgästen från den dagen, vid beräkning av vilken del av en månad som anses vara en hel månad och (b) avbryta fullgörandet av det avtal för vilket Hyresgästen är i dröjsmål med betalning, liksom varje annat avtal med Hyresgästen.

Om hyresgästen inte betalar Bar Container fullt ut, även efter en skriftlig påminnelse, har Bar Container också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Bar Container får dessutom debitera alla kostnader som den måste ådra sig i eller utanför domstol för att bevara sina rättigheter gentemot hyresgästen. Utomrättsliga inkassokostnader uppgår till minst 14510 kr per händelse som Bar Container har mot hyresgästen.
14.3 Hyresgästens betalning skall först avräknas mot förfallen ränta, därefter mot de kostnader som Bar Container har haft på grund av Hyresgästens dröjsmål enligt Hyresavtalet och först därefter mot förfallna hyresrater, av vilka den första förfaller till betalning. Fristen föregår den senast förfallna fristen. Allt detta gäller i den mån Bar Container inte bestämmer annat.
14.4 Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, har Hyresgästen inte rätt att tillämpa rabatt, avdrag eller kvittning på en förskottsbetalning. Hyresgästen har inte heller rätt att skjuta upp sin betalningsskyldighet i händelse av Bar Containers dröjsmål.

15. Tillgänglighet och godkännande av hyresobjektet

15.1 Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen ska Bar Container på avtalad tid ställa Hyresobjektet till Hyresgästens förfogande på Bar Containers byggarbetsplats, bod eller lager, enligt Bar Containers respektive anvisningar. Bar Container är i dröjsmål med att tillhandahålla Hyresobjektet till Hyresgästen först sedan Hyresgästen skriftligen gett Bar Container skälig ytterligare tid för tillhandahållande efter det att den första tiden löpt ut och Bar Container låtit även denna tid löpa ut. Vid bestämmande av skälig tid skall hänsyn tas till samtliga omständigheter.
15.2 Om Hyresgästen inte tar emot Hyresobjektet vid avtalad tidpunkt och detta inte kan hänföras till Bar Container, är Hyresgästen redan på grund av detta i dröjsmål. Utan att det påverkar rätten till ersättning för alla kostnader och skador i samband med den första uteblivna acceptansen, har Bar Container rätt att säga upp Hyresavtalet utan rättslig åtgärd med omedelbar verkan, om Hyresgästen inte köper Hyresobjektet före eller vid den andra gången som Bar Container har informerat Hyresgästen.
15.3 Hyresgästen skall vid mottagandet av Hyresobjektet, åtminstone omedelbart därefter, noggrant undersöka Hyresobjektet med avseende på sundhet, soliditet och fullständighet. Om Hyresgästen upptäcker fel eller brister skall han skriftligen underrätta Bar Container senast tre arbetsdagar efter upptäckten. Fel som Hyresgästen inte upptäckt i tid på grund av att Hyresgästen underlåtit att åtminstone omedelbart efter mottagandet noggrant undersöka Hyresobjektet för sundhet, soliditet och fullständighet, eller fel som Hyresgästen inte i tid skriftligen anmält till Bar Container, kan inte läggas till grund för nedsättning av hyran, hävning av hyresavtalet eller skadestånd.

16. Användning och inspektion

16.1 Hyresgästen är skyldig att använda Hyresobjektet som en god hyresgäst, vilket bland annat innebär:
(a) att Hyresgästen använder Hyresobjektet endast för det ändamål för vilket det hyrts och i detta sammanhang i övrigt är lämpligt med hänsyn till dess beskaffenhet;
(b) att Hyresgästen använder Hyresobjektet i enlighet med de instruktioner som Bar Container tillhandahåller genom instruktionsböcker m.m. eller på annat sätt;
(c) att Hyresgästen kontinuerligt inspekterar Hyresobjektet för att verifiera dess korrekta funktion och, om inte annat avtalats, utför det dagliga underhåll som krävs i rätt tid för att upprätthålla dess korrekta funktion, allt i enlighet med tillverkarens specifikationer, om sådana finns;
(d) att Hyresgästen kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika skada på och/eller förlust av Hyresobjektet;
(e) att Hyresgästen inte flyttar eller omlokaliserar Hyresobjektet från den plats där Hyresobjektet är avsett att användas med stöd av Hyresavtalet, om inte Bar Container i förväg har lämnat sitt samtycke till detta.
16.2 Om tillstånd krävs för användning av Hyresobjektet skall Hyresgästen tillse att tillstånd erhålls i rätt tid, om inte annat uttryckligen avtalats.
16.3 Hyresgästen får inte göra Hyresobjektet tillgängligt för uthyrning, andrahandsuthyrning, användning eller annat till tredje part utan Bar Containers föregående skriftliga samtycke.
16.4 Om Bar Container önskar få tillgång till Hyresobjektet för inspektion, underhåll eller reparation ska Hyresgästen på begäran omedelbart medverka till detta, vilket bland annat innebär att Hyresgästen på begäran ska tillhandahålla en säker arbetsplats i enlighet med gällande arbetsmiljö- och miljöregler, om nödvändigt även utanför Hyresgästens normala arbetstid.

16.5 Hyrestagaren skall använda hyresobjektet – under avtalstiden – effektivt, fullständigt, korrekt och själv uteslutande i enlighet med det i avtalet angivna ändamålet. Hyrestagaren avstår härmed från alla befintliga begränsade rättigheter och krav som fastställts eller kommer att fastställas av regeringen och på uppdrag av de allmännyttiga företagen (inklusive kraven på hyrestagarens företag, med avseende på användningen av produkten, liksom kraven på allt som finns i eller för produkten). Hyrestagaren skall tillhandahålla och underhålla Produkten med adekvata möbler och inventarier. Med allmännyttiga företag avses även liknande företag som ägnar sig åt leverans, transport och mätning av energi, vatten m.m.

16.6 Hyresgästen ska kräva Bar Containers skriftliga förhandsmedgivande för att helt eller delvis ändra Produktens layout eller utseende, utom när det gäller ändringar och tillägg som kan annulleras och tas bort vid hyresavtalets slut utan betydande kostnad. Hyresgästen avstår från alla rättigheter och krav som härrör från obehörig vinst i förhållande till ändringar eller tillägg som gjorts av eller på uppdrag av Hyresgästen och som inte har avbeställts vid hyresavtalets upphörande, såvida inte Parterna skriftligen har kommit överens om annat.

17. Epileptiskt beslag; anspråk från tredje man

17.1 Om Hyresobjektet beslagtas (eller riskerar att beslagtas), eller om tredje man gör anspråk gällande mot Hyresobjektet, skall Hyrestagaren omedelbart underrätta Bar Container. Hyresgästen ska även agera i enlighet med de instruktioner som Bar Container lämnar. Bar Container har rätt att tillhandahålla Hyresgästen ett likvärdigt ersättningsobjekt.
17.2 Om utmätning på Hyresgästens bekostnad även görs i de Hyresobjekt som tillhör Bar Container och kostnader uppstår för Bar Container, är Hyresgästen skyldig att ersätta Bar Container för alla kostnader som uppkommer på grund av utmätningen.

18. Fel och brister

18.1 Om Hyresgästen upptäcker fel, brister eller skador på Hyresobjektet under hyresperioden ska Hyresgästen, utan att det påverkar bestämmelserna i

18.2, omedelbart och under alla omständigheter inom tre arbetsdagar skriftligen anmäla dessa till Bar Container. Fel, brister eller skador som inte anmälts skriftligen inom tidsfristen får inte utgöra grund för nedsättning av hyrespriset, hävning av hyresavtalet eller skadestånd från Bar Container.
18.3 Vid upptäckt av fel, brist eller skada på hyresobjektet får hyresgästen endast fortsätta att använda hyresobjektet efter samråd med Bar Container.

18.4 Bar Container skall, sedan Hyresgästen anmält fel, brist eller skada på Hyresobjektet och det blivit uppenbart att en reparation för Hyresobjektets fortsatta användning eller bevarande är nödvändig, avhjälpa felet, bristen eller skadan / med beaktande av felets, bristens eller skadans art och tillgängligt arbete och material / så snabbt som möjligt genom reparation. På Bar Containers begäran skall Hyresgästen omedelbart ställa det Hyresgods som skall repareras till Bar Containers förfogande på en plats som anvisas av Bar Container. Hyresgästen får under inga omständigheter låta tredje part utföra reparationer utan Bar Containers föregående godkännande.Bar Container får förse Hyresgästen med ett likvärdigt ersättningshyresobjekt, oavsett om det levererats i tid eller inte. Reparationskostnader skall bäras av Bar Container, om inte och i den mån Bar Container visar att felet, bristen eller skadan är hänförlig till Hyresgästen. Hyresgästen är under alla omständigheter ansvarig för (i) användningen av Hyresobjektet i strid med vad som kan förväntas av en god hyresgäst eller (ii) handlingar eller försummelser av tredje part för vilka Bar Container inte åtar sig något juridiskt ansvar.Hyresgästen är under alla omständigheter ansvarig för (i) användningen av Hyresobjektet i strid med vad som kan förväntas av en god hyresgäst eller (ii) handlingar eller försummelser av tredje part för vilka Bar Container inte åtar sig något juridiskt ansvar.Hyresgästen är under alla omständigheter ansvarig för (i) användningen av Hyresobjektet i strid med vad som kan förväntas av en god hyresgäst eller (ii) handlingar eller försummelser av tredje part för vilka Bar Container inte åtar sig något juridiskt ansvar.Hyresgästen är under alla omständigheter ansvarig för (i) användningen av Hyresobjektet i strid med vad som kan förväntas av en god hyresgäst eller (ii) handlingar eller försummelser av tredje part för vilka Bar Container inte åtar sig något juridiskt ansvar.
18.5 Om Hyresgästen inte kan använda Hyresobjektet under mer än en (1) arbetsdag på grund av fel, brist eller skada på Hyresobjektet, som/som inte (delvis) kan hänföras till Hyresgästen, har Hyresgästen rätt till nedsättning av hyran på så sätt att Hyresgästen inte är skyldig någon hyra för de dagar som Hyresgästen inte längre kan använda Hyresobjektet efter nämnda period.
18.6 Om (i) Bar Container, även efter skriftlig påminnelse från Hyresgästen, varvid skälig tid för avhjälpande med hänsyn till felets, bristens eller skadans art, tillgänglig arbetskraft och tillgängligt material har satts ut, underlåtit att avhjälpa felet, bristen eller skadan, (ii) på grund av felets, bristens eller skadans art kan Hyresgästens fortsatta användning av hyresobjektet inte rimligen förväntas, och (iii) ) om Bar Container inte har tillhandahållit något likvärdigt ersättningshyresobjekt, har Hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet. Hyresgästen har dock inte rätt till uppsägning förrän hyresgästen enligt Bar Containers bedömning har ställt tillräcklig säkerhet för betalning av reparationskostnaderna, om Bar Container har begärt detta i enlighet med bestämmelserna i 18.3, sista meningen.

19. Förlust eller förfall av Hyresobjektet

19.1 Hyresgästen ska omedelbart efter upptäckten anmäla varje hel eller delvis förlust (förlust av kontroll) eller hel eller delvis förlust i fysisk mening av Hyresobjektet till Bar Container och vidare till Bar Container med allt det samarbete som det kan ha i detta avseende med det. med förlust eller förfall behöver beviljas. Avskrivning sker även om kostnaderna för att avhjälpa skada på Hyresobjektet, enligt Bar Containers bedömning, överstiger Hyresobjektets ekonomiska hyresvärde vid den tidpunkten.
19.2 Om inte Bar Container tillhandahåller ett ersättande likvärdigt Hyresobjekt efter anmälan om förlust av eller skada på Hyresobjektet, upphör Hyresavtalet att gälla vid förlust av eller skada på Hyresobjektet. Om hyresgästen vid partiell förlust eller partiell försämring av hyresobjektet önskar fortsätta att använda den återstående delen av hyresobjektet, fortsätter hyresavtalet till ett reducerat hyrespris. Om parterna inte kommer överens om annat, skall hyrespriset reduceras i samma utsträckning som det verkliga hyresvärdet för hela hyresobjektet har minskat till följd av den partiella förlusten eller försämringen.
19.3 Om förlusten eller försämringen beror på en omständighet som är rättsligt hänförlig till Hyrestagaren, ska den skada som Bar Container lider bäras av Hyrestagaren. I

20. Återbetalning efter leasingperiodens slut

20.1 Tre månader före Hyresavtalets upphörande skall Hyresgästen meddela Bar Container att Hyresobjektet åter är tillgängligt för Bar Container eller önskar förlänga det med 3 (tre) månader. Till dess att Hyresobjektet återlämnas har Hyresgästen kvar ansvaret för Hyresobjektet.
20.2 Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen Hyresgästen skall återlämna Hyresobjektet rengjort och – bortsett från normalt slitage av Hyresobjektet när Hyresobjektet används i enlighet med vad som kan förväntas av en god hyresgäst – i sitt ursprungliga skick till Bar Container på den plats där Bar Container ställde Hyresobjektet till Hyresgästens förfogande för fullgörande av Hyresavtalet. Hyresgästen skall ställa Hyresobjektet till förfogande senast den dag då Hyresavtalet upphör på grund av att den avtalade hyrestiden löper ut eller av annan anledning.
20.3 Hyresgästen skall dessutom, på det sätt och vid den tidpunkt som anges i § 20.2, till Bar Container återlämna de delar av Hyresobjektet som kan ha blivit vakanta under hyresperioden, inklusive till följd av underhåll utfört av Hyresgästen.
20.4 Allt som fästs vid eller på Hyresobjektet av eller under ledning av Hyresgästen skall tillhöra Bar Container, som inte skall vara skyldigt Hyresgästen någon ersättning, och utan att det påverkar Bar Containers rätt till allt som Hyresgästen har installerat eller låtit installera på egen bekostnad.
20.5 Om Hyresgästen underlåter att göra Hyresobjektet tillgängligt på den plats och det datum som gäller för det, är Hyresgästen i dröjsmål utan att någon formell underrättelse eller påminnelse krävs från Bar Container. Hyresgästen ska då förverka ett vite om, om inte annat avtalats, tre (3) % av priset (exklusive moms) för inköp av ett lika eller likvärdigt hyresobjekt, för varje underlåtenhet av Hyresgästen att göra hyresobjektet tillgängligt på den plats och tid som gäller. Utöver vitet har Bar Container rätt till full ersättning för all skada som Bar Container lider till följd av Hyresgästens underlåtenhet att fullgöra skyldigheten att ställa Hyresobjektet till förfogande på tillämplig plats och tid. Vidare har Bar Container då rätt att, efter uttryckligt medgivande av Hyresgästen, beträda den plats där Hyresobjektet befinner sig för att ta Hyresobjektet i besittning. Därmed sammanhängande kostnader skall också bäras av Hyresgästen.
20.6 Om det efter återlämnandet visar sig att Hyresobjektet har skadats eller inte rengjorts, är Hyresgästen ansvarig för den skada och de kostnader som Bar Container drabbas av till följd därav. Denna sista mening gäller om inte Hyresgästen visar att skadan eller bristen på städning beror på omständigheter som inte kan hänföras till Hyresgästen.
20.7 Hyresgästen ska lämna Bar Container all nödvändig medverkan för att Bar Container ska kunna återfå tillträde till Hyresobjektet.
20.8 Om det efter återlämnandet visar sig att inte bara Hyresobjektet har gjorts tillgängligt för Bar Container, utan även material som inte tillhör Bar Container, har Bar Container rätt att debitera Hyresgästen de extra (sorterings)kostnader som detta medför.

21. Uppsägning av leasingavtal

21.1 Bar Container har rätt att säga upp Hyresavtalet till upphörande utan rättslig åtgärd och utan att något meddelande om dröjsmål krävs om:
(a) Hyresgästen underlåter att uppfylla en eller flera av sina förpliktelser enligt Hyresavtalet eller dessa villkor;
(b) en betalningsinställelse eller en konkursförklaring har begärts avseende Hyresgästen;
(c) (någon del av) Hyresgästens tillgångar har belagts med kvarstad;
(d) Hyresgästens verksamhet är (i allt väsentligt) nedlagd, avvecklad eller likviderad;
(e) Hyresgästen (i huvudsak) utrymmer eller uppenbarligen permanent lämnar sin plats eller verksamhetsställe utan skriftligt meddelande;
(f) Eller någon annan omständighet inträffar som kan ge Bar Container skälig anledning att tvivla på Hyresgästens fullgörande av sina förpliktelser enligt Hyresavtalet.
21.2 Bar Container är inte ansvarigt för någon skada till följd av uppsägning av Hyresavtalet som avses i 21.1.
21.3 Alla kostnader till följd av upplösningen skall bäras av Hyresgästen. På grund av upplösningen förfaller Bar Containers samtliga befintliga fordringar till betalning.

22. Försäkring

22.1 Om Bar Container har försett Hyresobjektet med försäkring mot skada, förstörelse och förlust ska, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna på annan plats i dessa Allmänna Villkor, följande gälla:
(a) Hyresgästen skall iaktta skälig aktsamhet om Hyresobjektet;
(b) Hyresgästen skall omedelbart skriftligen underrätta Bar Container om varje skada, förstörelse eller förlust av Hyresobjektet;
(c) Hyresgästen förblir skyldig att ersätta Bar Container för den skada som Bar Container lider till följd av skada, förstörelse och/eller förlust av Hyresobjektet, om och i den mån den försäkring som Bar Container tecknat inte ger täckning, exempelvis på grund av självrisk eller på grund av att skadan, förstörelse och/eller förlust av Hyresobjektet orsakats av grov vårdslöshet från Hyresgästens sida, att Hyresgästen inte i rätt tid anmält skadan, förstörelsen eller förlusten till Bar Container eller att försäkringsbeloppet inte är tillräckligt för att fullt ut täcka skadan eller förlusten av Hyresobjektet.

23. Justeringar av eller på uppdrag av Bar Container

23.1 Bar Container har rätt att utföra eller låta utföra arbete och forskning på, till eller i Produkten i samband med underhåll, reparation och förnyelse. Detta inkluderar installation av ytterligare anläggningar och nödvändiga förändringar eller aktiviteter i samband med (miljö)krav eller åtgärder från regeringen eller allmännyttiga företag eller andra behöriga organ.
23.2 Bestämmelserna i artikel 7:220 punkterna 1, 2 och 3 i den nederländska civillagen gäller inte. Renoverings- och underhållsarbete på Produkten kommer inte att resultera i några defekter för Hyresgästen. Hyresgästen kommer att tolerera underhålls- och renoveringsarbetet på Produkten och kommer att ge Bar Container möjlighet att göra det, utan att ha rätt till en minskning av hyrespriset, minskning av någon annan betalningsskyldighet, hel eller delvis uppsägning av Avtalet och/eller ersättning.

24. AndrahandsuthyrningHyrestagaren får inte hyra ut Produkten eller någon del därav eller överlämna den till tredje man utan föregående skriftligt medgivande från Bar Container.

25. Gemensamt och solidariskt ansvar

25.1 Om Hyrestagaren består av flera (juridiska) personer under Hyresavtalets giltighetstid, är var och en av dessa (juridiska) personer solidariskt ansvarig gentemot Bar Container för de förpliktelser som följer av Hyresavtalet.

26. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

26.1 Hyresgästen får endast överföra eller låta överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt hyresavtalet till en tredje part med Bar Containers föregående skriftliga medgivande. Bar Container får meddela tillstånd på vissa villkor.
26.2 Bar Container har rätt att överlåta äganderätten till Hyresobjektet samt de rättigheter och skyldigheter som följer av det Hyresavtal som ingåtts med Hyresgästen till tredje man. Hyresgästen samtycker uttryckligen i förväg till att rättigheter och skyldigheter enligt Hyresavtalet och dessa Allmänna Villkor, liksom äganderätten till Hyresobjektet, får överlåtas till tredje man.

Bergschenhoek, november 2022


Hur kan vi hjälpa till?

Våra experter finns här för dig. Lämna din fråga och information i formuläret nedan så kontaktar de dig så snart som möjligt.